Introductie

 Christelijk Lyceum Zandvliet is terug!

MET HERNIEUWD ELAN OP WEG NAAR DE 19E REÜNIE

In het najaar van 2016 heeft het nieuwgevormde Bestuur van onze Stichting Oud-Leerlingen Zandvliet de koers uitgezet voor de komende jaren. Sleutelbegrippen daarbij zijn dat we een sterkere rol willen zien voor digitale informatievoorziening en een blijvend goede relatie met de rector en de school van nu.

Digitalisering

Daarom gaan we inzetten op een recherche naar zoveel mogelijk e-mailadressen van oud-leerlingen. Een klein werkgroepje uit het Bestuur en vertegenwoordigers van de school zullen dit monnikenwerk ter hand nemen. Heeft u, als lezer van deze website, nog tips of ontbreken uw gegevens in onze bestanden, laat het ons weten via ln.te1566047746ilvdn1566047746azneg1566047746nilre1566047746elduo1566047746@ruut1566047746seb1566047746.

Het verkrijgen van zoveel mogelijk e-mailadressen is vooral ook van belang omdat we naast de papieren Z, een aantal keren per jaar een Nieuwsbrief (“De Z-mail”) willen toezenden aan allen, waarvan wij het e-mailadres hebben.

De band met de school en de rector

Tweemaal per jaar heeft een afvaardiging van het Bestuur een gesprek met de rector. Ook het afgelopen jaar hebben deze gesprekken plaats gevonden. Belangrijke onderwerpen daarbij waren de mogelijkheden van een goede opslag van ons omvangrijke en waardevolle archief en het betrekken van oud-docenten en oud-medewerkers bij de activiteiten van onze stichting. Het is plezierig dat we als school en als Stichting daarbij hand in hand kunnen optrekken.

Ons archief

Een belangrijk deel van ons omvangrijke archief bestaat uit leerling kaarten en verslagen van vergaderingen. We prijzen ons gelukkig dat deze artefacten door het Haags Gemeente Archief in bewaring worden genomen. Ze blijven ons eigendom, maar door de opslag in het Gemeente Archief zijn ze voor onderzoek beschikbaar voor iedereen en is de toekomst van dit materiaal gewaarborgd. Daarbij wordt eveneens voorzien in de wettelijke eisen ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens.

In de komende maanden zullen we onze plannen nader uitwerken en ernaar streven dat een datum voor de volgende reünie wordt vastgesteld. Hoe eerder onze oud-leerlingen deze weten, hoe waarschijnlijker dat we weer op een goed opkomst zullen kunnen rekenen.

 

Onderwijs moe(s)t je genieten